Түріндегі өрнек шексіз...деп аталады 2 страница

$$Бернулли

$Пуассон

$Гаусс

$Лаплас

$$$96 Егер бір тәжірибедегі оқиғаның пайда болу ықималдығы р, ал оның пайда болмау ықтималдығы-q болса,онда р+q= … болады.

$$1

$2

$0

$3

$$$97 Теңдеуді шешіңдер:

$$

$

$

$

$$$98 Теңдеуді шешіңдер:

$$

$

$

$

$$$99 Теңдеуді шешіңдер :

$$

$

$

$

$$$100 Теңдеуді шешіңдер : , егер

$$

$

$

$

$$$101 Теңдеуді шешіңдер : , егер

$$

$

$

$

$$$102 Табу керек , егер

$$

$

$

$

$$$103 М(1;1)нүктесінде табу керек ,егер

$$

$

$

$

$$$104 М(0;0;1), нүктесінде табу керек ,егер

$$0

$

$

$3

$$$105 теңдеуін қанағаттандыратын функциясын оның…деп атайды.

$$шешімі

$туындысы

$интегралдық қисығы

$теңдеуі

$$$106 Дифференциалдық теңдеудің шешімі геометриялық түрде қандай да бір.... қисықты анықтайды

$$интегралдық

$функционалдық

$дифференциалдық

$шешім

$$$107 Дифференциалдық теңдеудің бастапқы шартын қанағаттандыратын шешімі ... шешім деп аталады.

$$дербес

$функциясы

$аралық

$интегралдық

$$$108 Теңдеуді шешіңдер:

$$

$

$

$

$$$109 Теңдеуді шешіңдер :

$$

$

$

$

$$$110 Теңдеуді шешіңдер :

$$

$

$

$

$$$111 Теңдеуді шешіңдер :

$$

$

$

$

$$$112 Теңдеуді шешіңдер : , егер

$$

$

$

$

$$$113 Теңдеуді шешіңдер : , егер

$$

$

$

$

$$$114 Теңдеуді шешіңдер : , егер

$$

$

$

$

$$$115 Теңдеуді шешіңдер : , егер

$$

$

$

$

$$$116 Теңдеуді шешіңдер :

$$

$

$

$

$$$117 Теңдеуді шешіңдер :

$$

$

$

$

$$$118 Теңдеуді шешіңдер :

$$

$

$

$

$$$119 Теңдеуді шешіңдер :

$$

$

$

$

$$$120 Теңдеуді шешіңдер :

$$

$

$

$

$$$121 Теңдеуді шешіңдер :

$$

$

$

$

$$$122 Теңдеуді шешіңдер :

$$

$

$

$

$$$123 Теңдеуді шешіңдер :

$$

$

$

$

$$$124 Теңдеуді шешіңдер :

$$

$

$

$

$$$125 функциясы берлген. Табу керек .



$$

$

$

$

$$$126 Берілген қатарды жинақтылыққа зертте

$$Жинақты

$Шартты жинақты

$Жинақсыз

$Абсолют жинақты

$$$127 Берілген дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз :

$$

$

$

$

$$$128 Берілген дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз :

$$

$

$

$

$$$129 Берілген дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз :

$$

$

$

$

$$$130 Берілген дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз :

$$

$

$

$

$$$131 Берілген дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз :

$$

$

$

$

$$$132 Берілген дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз :

$$

$

$

$

$$$133 Берілген дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз :

$$

$

$

$

$$$134 Берілген дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз :

$$

$

$

$

$$$135 Берілген дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз :

$$

$

$

$

$$$136 Берілген дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз :

$$

$

$

$

$$$137 Берілген дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз :

$$

$

$

$

$$$138 Берілген дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз :

$$

$

$

$

$$$139 Қатардың алғашқы үш мүшесін жазыңыз:

$$

$

$

$

$$$140 Қатардың алғашқы үш мүшесін жазыңыз:

$$

$

$

$

$$$141 Сандық қатарды жинақтылыққа зерттеңіз:

$$жинақсыз

$жинақты

$шартты жинақты

$абсолют жинақты

$$$142 Сандық қатарды жинақтылыққа зерттеңіз:

$$жинақты

$жинақсыз

$шартты жинақты



$абсолют жинақты

$$$143 Сандық қатарды жинақтылыққа зерттеңіз:

$$жинақты

$жинақсыз

$шартты жинақты

$абсолют жинақты

$$$144 Сандық қатарды жинақтылыққа зерттеңіз :

$$абсолют жинақты

$жинақсыз

$шартты жинақты

$жинақты

$$$145 Теңдеуді шешіңдер :

$$

$

$

$

$$$146 Дәрежелік қатардың жинақтылық интервалын табыңыз:

$$

$

$

$

$$$147 функционалдық қатары берілген. нүктесіндегі қатардың жинақтылығын зерттеңіз

$$жинақты

$жинақсыз

$шартты жинақты

$абсолют жинақты

$$$148 Сандық қатарды жинақтылыққа зерттеңіз :

$$жинақсыз

$жинақты

$шартты жинақты

$абсолют жинақты

$$$149 Есептеңіз:

$$63

$26

$21

$65

$$$150Урнада 12 шар бар: 7 ақ және 5 қара шар. Екі шарды алып шықты. Таңдамай алынған шарлардың екеуі де ақ шар болу ықтималдығын табыңыз.

$$7/22

$7/12

$5/7

$6/5

$$$151 Үш мерген бір-бірінен тәуелсіз нысанаға оқ атты. Әрқайсысының нысанаға тигізу ықтималдығы сәйкес 0,6; 0,7; 0,8. Үш мергеннің де нысанаға бір мезгілде оқ тигізу ықтималдығын табыңыз

$$0,336

$0,26

$0,72

$0,65

$$$152 Студент 34 сұрақтың 22 сұрағының жауабын біледі. Оған қойылған екі сұрақтың жауабын білу ықтималдығын табыңыз.

$$7/17

$11/24

$21/33

$22/34

$$$153 Тиын 7 рет лақтырылды. «герб» жағы тура 4 рет түсу ықтималдығын табыңыз.

$$0,273

$0,726

$0,021

$0,065

$$$154 Сандық қатарды жинақтылыққа зерттеңіз : .

$$жинақты

$жинақсыз

$шартты жинақты

$абсолют жинақты

$$$155 Сандық қатарды жинақтылыққа зерттеңіз :

$$жинақсыз

$жинақты

$шартты жинақты

$абсолют жинақты

$$$156 Сандық қатарды жинақтылыққа зерттеңіз :

$$жинақсыз

$жинақты

$шартты жинақты

$абсолют жинақты

$$$157 Сандық қатарды жинақтылыққа зерттеңіз :

$$абсолют жинақты

$жинақты

$жинақсыз

$шартты жинақты

$$$158 Сандық қатарды жинақтылыққа зерттеңіз :

$$абсолют жинақты

$абсолют жинақсыз

$жинақсыз

$шартты жинақты

$$$159 Сандық қатарды жинақтылыққа зерттеңіз :

$$абсолют жинақты

$абсолют жинақсыз

$жинақсыз

$жинақты

$$$160 Сандық қатарды жинақтылыққа зерттеңіз :

$$абсолют жинақты

$жинақсыз

$шартты жинақты

$жинақты

$$$161 Сандық қатарды жинақтылыққа зерттеңіз :

$$жинақсыз

$жинақты

$шартты жинақты

$абсолют жинақты

$$$162 Сандық қатарды жинақтылыққа зерттеңіз :

$$жинақсыз

$жинақты

$шартты жинақты

$абсолют жинақты

$$$163 Сандық қатарды жинақтылыққа зерттеңіз :

$$жинақты

$жинақсыз

$шартты жинақты


3491723566891792.html
3491816265326153.html
    PR.RU™