Аналіз уроку  

Аналіз уроку

Метою його є оцінювання навчального заняття загалом або окремих його складових, що є важливим чинником підвищення кваліфікації вчителів. У процесі аналізу уроку зважають на особливості діяльності учителя та учнів. Здійснюють його за такою схемою:

1. Мета і завдання уроку (освітні, виховні, розвивальні), їх взаємозв'язок та шляхи реалізації.

2. Готовність учителя та учнів до уроку, облаштування уроку, наочні посібники, технічні засоби навчання, санітарно-гігієнічний стан класу та ін.

3. Тип уроку, його місце в системі занять із предмета. Організаційна структура уроку: чіткість і послідовність етапів, відповідність їх характеру пізнавальної діяльності учнів.

4. Зміст уроку: науковість, виховне та розвивальне значення навчального матеріалу; правильність добору навчального матеріалу за обсягом, змістом і доступністю для учнів; співвідношення емпіричного, теоретичного і практичного навчального матеріалу; групування, класифікація навчального матеріалу навколо ключових понять; спрямованість навчального матеріалу на зв'язок з життям.

5. Методичне забезпечення уроку: а) використання та особливості поєднання форм навчання, обґрунтованість їх вибору, відповідність принципам навчання; темп уроку; б) методика проведення різних етапів уроку: постановка пізнавальних завдань перед учнями; методика перевірки домашніх завдань; методика викладання нових знань; методика закріплення навчального матеріалу; методика перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок учнів; використання прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів; організація репродуктивної та творчої діяльності учнів, їх співвідношення; застосування на уроці проблемного та елементів програмованого навчання; врахування індивідуальних особливостей та інтересів учнів, рівня їх підготовленості, здійснення індивідуалізації навчання та диференційованого підходу до учнів; організація різних видів самостійної роботи учнів, їх місце на уроці; домашнє завдання, його обсяг і вчасність подання; використання на уроці виховних можливостей навчального матеріалу, формування наукового світогляду, моральних, трудових, естетичних та інших якостей особистості, культури навчальної праці; виявлення та реалізація на уроці внутріпредметних та міжпредметних зв'язків у навчальному матеріалі, обґрунтування їх педагогічної доцільності.

6. Поведінка учнів на уроці: а) порядок і дисципліна учнів; б) активність, самостійність, інтерес до занять учнів різного рівня підготовленості, зосередженість і стійкість їх уваги на різних етапах уроку; в) навчально-пізнавальна діяльність, організованість, акуратність; ставлення до заняття невстигаючих і порушників дисципліни; участь у роботі на уроці окремих учнів і всього колективу; г) ставлення учнів до вчителя і один до одного (доброзичливість, взаємодопомога).7. Характеристика ділових якостей вчителя: а) рівень наукової підготовки і готовності до уроку; знання теорії навчання і виховання, методики викладання предмета, психології та гігієни, вміння застосовувати ці знання у процесі навчання; в) педагогічний такт, стиль, культура праці та поведінки, мова; г) взаємостосунки з класом та окремими учнями.

8. Загальні підсумки уроку: а) виконання плану уроку; б) досягнення освітньої, розвивальної і виховної мети; в) загальна оцінка, результати, ефективність і якість; г) висновки та пропозиції щодо подальшого вдосконалення роботи, закріплення успіхів, подолання помилок.

Об'єктивний аналіз уроку сприяє вдосконаленню вчителем своїх професійних знань, умінь і навичок, спонукатиме до самовдосконалення.

Типи уроків

За В. Онищуком:

1. Урок засвоєння нових знань.

2.Урок засвоєння вмінь та навичок.

3.Урок застосування знань, умінь та навичок.

4.Урок систематизації та узагальнення.

5.Урок перевірки і корекції знань, умінь та навичок.

6.Комбінований урок.

За М. Палтишевим:

1.Вступний урок до теми.

2.Урок викладу нових знань.

3.Урок закріплення отриманих знань.

4.Урок відпрацювання отриманих знань.

5.Урок контролю знань.

6.Урок ліквідації прогалин у знаннях, уміннях і навичках.

Етапи уроку

Етапи Дидактичні завдання Зміст етапу Умови досягнення результату Показник результативності
Організаційний Підготовка учнів до роботи, емоційна налаштованість на предмет Організація уваги, перевірка готовності класу до роботи Вимогливість, зібраність учителя Час, здатність учнів швидко долучитися до роботи
Перевірка домашнього завдання Перевірка наявності, правильності, частково - ліквідація прогалин Встановлення ступеня засвоєння матеріалу учнями Гнучкість учителя у виборі способів перевірки Здатність учителя за короткий проміжок часу встановити рівень знань учнів
Актуалізація раніше вивченого матеріалу Глибока перевірка рівня знань, визначення причин прогалин у знаннях Різновиди перевірки, створення нестандартних ситуацій, індивідуальна, групова та колективна форми організації праці Уміння вчителя оптимально підібрати зміст вправ та запитань для актуалізації Усвідом-леність знань учнями, практична спрямованість, самоконтроль, взаємоконтроль
Засвоєння нового матеріалу Організація пізнавальної діяльності, досягнення ступеня засвоєння інформації Повідомлення теми, мети, завдань уроку, інструктаж щодо його проведення, ефективна моти­вація Уміння вчителя оптимально визначити обсяг інформації Активність учнів, правильність відповідей, адекватність дій у процесі пошуку знань
Практичне закріплення вивченого матеріалу Організація практичної роботи учнів над закріпленням теоретичного матеріалу Організація індивідуальної та мікрогрупової форми організації практичної роботи з теми Уміння вчителя ефективно підібрати вправи в логічній послідовності та за рівнем складності (від завдань репродуктивного характеру до творчого) Гнучка нестандартна система контролю (поєднання самооцінки, взаємооцінки та контролю вчителя)
Підсумок уроку Теоретичний підсумок вивч­ного Повторення теми, основних положень, оцінювання результатів роботи учнів Доброзичливість, об'єктивність, умотивованість висновків Здатність учнів самостійно підбити підсумки уроку у формі усного зв'язного висловлювання
Домашнє завдання Інструктаж щодо виконання домашнього завдання Мотивація вбору домашнього завдання, пояснення методики його виконання Диференціація, показ алгоритму виконання Правильність виконання домашнього завдання
3486290476470684.html
3486343617287888.html
    PR.RU™